MUTABAKAT METNİ VE İLKELER

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), aşağıda belirtilen bölgesel çevre platformları temsilcilerinin 23 Temmuz 2005 tarihinde Ankara’da yaptığı toplantı ile kurulmuştur.

Kurucu Bölgesel Çevre Platformları şunlardır:
Batı Karadeniz Çevre Platformu: BAKÇEP
Doğu Akdeniz Çevre Platformu: DAÇE
Doğu Karadeniz Çevre Platformu: DOKÇEP
İç Anadolu Çevre Platformu: İÇAÇEP
Marmara Çevre Platformu: MARÇEP
Platformun Kuruluş Yönetim Grubu üyeleri:
BAKÇEP’ten;

Tanay Sıdkı Uyar
Nilgün Durak

MARÇEP’ten;

Sunay Obuz
Cengizhan Aktan

DOKÇEP’ten;

Mustafa Yazıcı
Şafak Morgül

İÇAÇEP’ten;

Abidin Özkaymak
Salih Yaşar

DAÇE’den;

Oktay Demirkan
Hüseyin Erçin

Platform Koordinatörü, Tanay Sıdkı Uyar’dır.

Türkiye Çevre Platformu’nun kuruluş amacı;

Küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekolojik dengenin korunması temelinde; tarihi, kültürel ve doğal çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, bu bilinci ve duyarlılığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu sorunlara karşı ortak mücadele etmek ve çevreden yana taraf olmak, kamuoyu oluşturmak, çözüm önerileri üretmek ve bu önerileri yaşama geçirmektir.

Bu amaçları gerçekleştirmek için;
  • Çevre ve ekoloji ekseninde politikalar belirler. Yerel, ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkileme girişimlerinde bulunur.
  • Toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar.
  • Görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapar, çağdaş iletişim olanaklarından yararlanır.
  • Amacı doğrultusunda kendi dışındaki ulusal ve uluslararası STK’larla ilişkiler kurar, ortaklaşılan konularda işbirliği yapar, koordine eder.
  • Araştırmalar yapar, projeler üretir, eylem plan ve programları yapar.

Tanay Sıdkı Uyar

Mustafa Yazıcı

Işıl Uyar

Nilgün Durak

Mahmut Zeytinci

Cengizhan Aktan

Mehmet Tancan

Şafak Morgül

Mehmet Toker

Abidin Özkaymak

Oktay Demirkan

Dursun Şimşek

Şemsettin Eser

Ülkü Merter

Hüseyin Erçin

İLKELER

Türkiye Çevre Platformu İlke ve Çalışma Biçimi Yönergesi

(TÜRÇEP Temsilciler Meclisi’nin 23 Eylül 2006 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)

TÜRÇEP İLKELERİ

1. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP); küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekolojik dengenin korunması temelinde; tarihi, kültürel ve doğal çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu sorunlara karşı ortaklaşa ve çevreden yana taraf olmak, kamuoyu oluşturmak, çözüm önerileri üretmek ve yaşama geçirmek üzere Bölgesel Çevre Platformları tarafından platform yapısında kurulmuş bir örgüttür.

2. Her biri kendi bölgesinde çalışma yapan ve TÜRÇEP katılımcısı olan Bölgesel Platformlar TÜRÇEP’in bileşenleridir. TÜRÇEP bileşenleri kendi iç işleyişlerini kendileri belirler.

3. TÜRÇEP hiyerarşik bir yapı değildir.

4. TÜRÇEP; bölgesel çevre platformları arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlar. Burada amaç, bölgesel çevre sorunlarının doğru olarak tanımlanması, uygulanabilir ve doğal çevreye uyumlu çözümler üretilmesi, politikalar geliştirilmesi ve insanoğlunun üretebildiği tüm bilgi ve deneyimlerin kullanımıdır.

5. TÜRÇEP, varoluş ilkeleri ile uyuşmayan, ters düşen kurum ve kuruluşların fonlarından yararlanmaz, yardım almaz, bu tür kaynakları kullanmaz, bu tür kuruluşlarla iş ve güç birliği yapmaz. TÜRÇEP’in amaçları dışında Türkiye’ye standart dışı ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştıracak, bu konuda gönüllü çevre kuruluşlarını yapılan yanlışlara ortak edecek, TÜRÇEP bileşenlerini yapay yurttaş kuruluşu konumuna düşürecek ve TÜRÇEP’in yapmayı kararlaştırdığı etkinliklerin dışında etkinlikleri öneren fonlardan destek alınmamasını ilke olarak benimsenmiştir. TÜRÇEP bileşeni Bölgesel Çevre Platformları TÜRÇEP faaliyetlerinin gerçekleştirmesi için kaynak oluşturur. TÜRÇEP giderlerini platformun kendi bileşenlerinin katkıları ile sağlamayı ilke edinir.

TÜRÇEP OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

1. TÜRÇEP; Bölgesel Çevre Platformlarının birleşiminden oluşmuş bir platformdur.

2. TÜRÇEPin Organları:

Bölge Platformları (BAKÇEP, DOKÇEP, MARÇEP, EGEÇEP, DAÇE, İÇAÇEP, BAÇEP)

TÜRÇEP Temsilciler Meclisi,

TÜRÇEP Yönetim Grubu,

TÜRÇEP Sekreteri,

TÜRÇEP Koordinatörü

3. Bölgesel Çevre Platformları 2’si TÜRÇEP Yönetim Grubunda görev almak üzere TÜRÇEP’e 5 asil ve 3 yedek temsilci seçer. Seçilen temsilciler TÜRÇEP Temsilciler
Meclisini, seçilen Yönetim Grubu üyeleri de TÜRÇEP Yönetim Grubunu oluşturur.

TÜRÇEP Temsilciler Meclisi karar organıdır, TÜRÇEP Temsilciler Meclisi her iki yılda bir Eylül ayında yenilenir. Yönetim Grubu yürütme işlevini yerine getirir. Gerekli konularda Çalışma Gruplarını oluşturur.
TÜRÇEP Temsilciler Meclisi ilk toplantısında Yönetim Grubu üyeleri arasından Koordinatörü ve Sekreteri seçer.

4. TÜRÇEP; TÜRÇEP Yönetim Grubu ve TÜRÇEP Temsilciler Meclisi Toplantıları olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan hallerde, Yönetim Grubu 3 ayda bir, Temsilciler Meclisi ise 6 ayda bir toplanır.

5. Temsilciler temsil ettikleri Bölgesel Çevre Platformu’nun görüşlerini TÜRÇEP gündemine taşır ve savunurlar.

TÜRÇEP ÇALIŞMA GRUPLARI

TÜRÇEP Yönetim Grubu gerekli gördüğü konularda Yönetim Grubu üyelerinden en az birinin sorumluluğunda Çalışma Grupları oluşturur. Bunlar

Basın ve Halkla İlişkiler Çalışma Grubu
Yurt dışı İlişkiler Çalışma Grubu
Hukuk Çalışma Grubu
Araştırma Geliştirme Çalışma Grubu
Eğitim ve Örgütlenme Çalışma Grubu
Arşiv ve Dokümantasyon Çalışma Grubu
Sürekli Eylem Çalışma Grubu
AB Uyum Süreci İzleme Çalışma Grubudur.

TÜRÇEP GÖREV TANIMLARI

Koordinatör: TÜRÇEP’i üçüncü kişiler ve kuruluşlar nezdinde temsil eder. Acil ve Olağanüstü durumlarda TÜRÇEP adına basın açıklaması yapar. Bileşenlerin kamu ile ilişkilerinde kolaylaştırıcılık görevi yapar. Bileşenlerin çalışmalarında yardımcı olur.

Sekreter: Toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde verilen görevleri yapar, toplantıları düzenler, katılımcı listelerini hazırlar, gündem önerilerini alır, toplantı gündemini belirler, olağan ve olağanüstü toplantı çağrılarını yapar ve TÜRÇEP Temsilciler Meclisi toplantılarını
yönetir. Yapılan çalışmalarla ilgili sekretaryaya ulaşan bilgi ve belgeleri arşivler, katılımcılara ulaştırır.

Basın ve Halkla İlişkiler Çalışma Grubu: TÜRÇEP Bülteni çıkarır. TÜRÇEP toplantı sonuçlarının duyurulmasını sağlar. Yönetim Grubunun istem ve onayı ile Yönetim Grubu adına, basın açıklaması yapar. Doğa ve çevre konularında medyaya gündem oluşturmak için çalışır. Medya gündeminde oluşan konuları, doğa ve çevre adına alternatif öneriler ortaya atarak yönlendirmek için çaba harcar. TÜRÇEP çalışma gruplarından gelen duyuruları basın ve e-posta aracılığıyla duyuru gruplarına iletilmesini sağlar.

Yurtdışı İlişkiler Çalışma Grubu: Doğa ve çevre konusunda diğer ülkelerdeki TÜRÇEP ilkelerine uygun örgütler ile iletişim kurar. TÜRÇEP toplantılarında ilişki kurulması kararlaştırılan yabancı kuruluş ve kişilerle ortak toplantılar yapar ve projeler geliştirir. Bu projelerin uluslararası boyutta ses getirmesi için çaba harcar.

Hukuk Çalışma Grubu: Avukatlardan oluşması tercih edilir. Kanunları doğa ve çevre konusunda inceler. Sonuçlarını TÜRÇEP organlarına ulaştırır. Doğa ve çevre konusunda hukuka aykırı uygulamaların iptali için kamuoyu duyarlılığını artırıcı çalışmalar yapar, suç duyurusunda bulunur, yasal yollara başvurur. Baroların Çevre Komisyonları ile iletişime geçerek doğa ve çevreyi koruyucu nitelikte kanun önerileri hazırlar.

Araştırma Geliştirme Çalışma Grubu: Doğanın korunması, kirliliğin, doğa ve çevre yıkımının önlenmesi için projeler geliştirir. Üniversiteler ile işbirliğine girer, çalışmalarından yararlanır. Doğa yıkımına neden olan kanun ve yönetmeliklerin değiştirilmesi için, TÜRÇEP Hukuk Çalışma Grubuna önerilerde bulunur. TÜRÇEP Yurtdışı İlişkiler Çalışma Grubuyla ortak çalışarak, diğer ülkelerin doğanın korunması ve doğal alanların geliştirilmesi yönündeki yaklaşımları, kanun ve yönetmeliklerle nasıl korunduğunu inceler. Bu inceleme sonucu, Türkiye kanunlarındaki, doğa ve çevre koruma ve geliştirme yönündeki eksiklikleri araştırır. Gerekirse yeni kanun önerileri hazırlanması için TÜRÇEP Hukuk Çalışma Grubuna önerilerde bulunur. Projelere, TÜRÇEP Yönetim Grubu tarafından kabul edilmiş destekler bulur. TÜRÇEP toplantılarında hazırlamayı düşündüğü projeler konusunda bilgi verir.

Eğitim ve Örgütlenme Çalışma Grubu: Bölgesel Çevre Platformları’nın TÜRÇEP çatısı
altında ortak bir vizyon oluşturulması için çalışır. Doğa ve Çevre alanında değişik konularda anketler hazırlar, üyelere dağıtır ve bu anketlerden elde edilen yanıtlardan istatistiksel veriler elde eder, yaklaşımları belirler. Olası düşünce ayrılıklarına doğadan yana tavır alan yaklaşımlar geliştirir. TÜRÇEP WEB sitesinde forumlar düzenler ve yönetir. Örgüt işleyişi, iç
yapılanma, halkla ilişkiler gibi konularda eğitimler verir yada verilmesine aracılık eder.

Arşiv ve Dokümantasyon Çalışma Grubu: TÜRÇEP çalışmalarını belgeler, elde edilen dokümanları arşivler, Bölgesel Çevre Platformlarına dağıtır, gerektiğinde kullanıma sunar,
her yıl, çalışmaların bir kitapçığını hazırlayarak Bölgesel Çevre Platformlarına ve ilgili kuruluşlara dağıtır.

Sürekli Eylem Çalışma Grubu: Gündemine aldığı konuyu bir yandan hukuk takibi yaparken destekleyen ve besleyen eylemlilikler geliştirir, planlar, önerir, koordine eder, amacı uyuşan kişi ve kuruluşlarla ortak eylem planları yapar ve TÜRÇEP karar organlarına önerir. Sivil itaatsizlik eylemleri planlar.

Sayfayı Paylaş